Általános Szerződési Feltételek

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.
Szerződő felek kijelentik, hogy a vásárlási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
A Vásárlói és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Szolgáltató üzleti magatartásában és szabályzataiban igyekszik a polgári jog "szimmetriai elvét" érvényben tartani.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013:V (új Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók.
Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve: magyar.
Szolgáltató és a vásárló között jelen web áruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollevők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
Vásárló részére a megrendelt szolgáltatást csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a web shop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a szolgáltatás igénybevételével - a vásárló által - okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.
Szolgáltató nem köthet fogyasztói szerződést 16 éven aluli, illetve korlátozott jogi cselekvőképesség miatt gondonokság alatt álló személlyel.
A megrendelést Szolgáltató a web áruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

ÁSZF
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL
a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint
A) Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:
Horgászjegy Kft.
--------------------------------------------
Székhely: 1012 Budapest Márvány u. 17. 4.em.
Adószám: 24174981-2-41
Cj.: 01-09-208798
Ügyvezető: ,
Ügyfélszolgálati email: info@horgaszjegy.hu
Tel: +36-30-484-2865 (munkanapokon 9-16 óra között)
B) Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).
Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban szolgáltatást biztosít (nem termékekkkel kereskedik).
A megrendelt szolgáltatás teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés.
Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).
Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.
Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatás vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.
Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A rendelési folyamat során a Vásárló fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.
Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
Vásárlóink - a jegy kiállításához és a számlázáshoz szükséges - adatait rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza: Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Fogyasztó által megadott adatokat, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett, a Fogyasztóhoz köthető adatokat a Szolgáltató, illetőleg a Magyar Országos Horgász Szövetség (1124 Budapest, Korompai u. 17.) jogosult kezelni az Infotv. előírásainak megfelelően.

C) Weboldal Műszaki Üzemeltetése:
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik tárolását a "DLG" (Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.) szerverei végzik. Az adatok tehát Magyarországon belül kerülnek tárolásra.
D) Az összes megrendelt szolgáltatásra az alábbi teljesítési információk vonatkoznak.
Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben írott kondíciók, tartalmai és formai elemek szerint előállított horgászjegyet a vásárló részére a szolgáltatás kifizetése után a jegyet előállítani és letöltésre alkalmassá tenni, vagy kérésre email-ben eljuttatni.
Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlap szerint elkészítendő horgászjegy árát megfizetni, és a PDF formátumú jegyet átvenni. Vásárlónak a megrendelés véglegesítése - a rendelt jegy vagy jegyek kifizetése után - elállási joga nincs, a rendelés nem mondhat vissza.
Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen webáruházban horgászjegyet elektronikus - PDF - formátumban vásárolhat, és azt neki kell kinyomtatnia.
Ha a vásárló képtelen az elkészült PDF formátumú jegy letöltésére és kinyomtatására - mert nincsen meg az ehhez szükséges és elvárható technikai tudása -, akkor kérjük ne használja webshopunk szolgáltatásait.
A PDF jegy elkészítése ugyanis a Szolgáltató részéről a vásárlás teljesítésének minősül és nem a Szolgáltató hibája, ha a vásárló képtelen a jegyét használatba venni, nem kötelessége a vásárló részére díjmentes számítógép-használati oktatást biztosítani.
Szolgáltató mindemellett egyedileg megegyezhet a vásárlóval, hogy a jegyet nyomtatja és postázza, azonban az ezzel kapcsolatos saját - ügyfélszolgálati és postázási - költségei megtérítését kérheti a vásárlótól.
E) Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A szolgáltatások mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. A vételár a szolgáltatás adatlapon feltüntetett ár, vagyis az adott jegy bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) vételára.
Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatási árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a szolgáltatások vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Fizetési lehetőségek:
1. Online bankkártyás fizetéssel a K&H Bank webszerverén keresztül
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
- MasterCard (dombornyomott)
- Visa (dombornyomott)
- Electron (nem dombornyomott)
2. K&H SZÉP Kártyával online
3. OTP SZÉP Kártyával az OTP Bank webszerverén keresztül.
3. MKB SZÉP Kártyával az MKBSZÉP szerveren keresztül.
F) A vásárlást követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó általános szabályok:
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 30-691-7297. Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.
G) Jelen tájékoztatásra a Korm.r.11.§-a érvényes.
WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ
Webáruházunkban a vásárlást megelőző regisztráció szükséges és kötelező.
A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a regisztrációját vagy a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A regisztrált adatok újraküldésére a Szolgáltató tud lehetőséget biztosítani.
A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA
A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.
A JEGYVÁSÁRLÁS MENETE
 1. A bal oldali BEJELENTKEZÉS menüben adja meg a regisztráció során megadott E-mail címét illetve az alatta lévő kockában a jelszavát és nyomja meg az OK gombot.
amennyiben a jelszavát elfelejtette, az Új jelszó kérése feliratra kattintva, e-mail címét megadva kérhet új jelszót, amit a rendszer azonnal az e-mail fiókjába továbbít.
2. A bejelentkezést követően válasszon az aktív vízterületek közül, kattintson a kívánt vízterületre, ahol megtudhat minden fontos információt az aktuális vízterületről.
3. Adja meg, mely napra szeretne területi jegyet vásárolni, majd kattintson a KOSÁRBA gombra.
4. Amennyiben több vízre is szeretne vásárolni, válasszon az aktív területek közül.
5. A rendelés kifizetéséhez a bal oldali KOSÁR TARTALMA dobozban kattintson a MEGRENDELÉS gombra.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a MEGRENDELÉS MEGINDÍTÁSÁVAL a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
6. Az általános szerződések elfogadása után a K&H Bank által nyújtott biztonságos felületen keresztül bankkártyával vagy SZÉP kártyával tudja kifizetni rendelését.
7. A sikeres vásárlást követően azonnal, e-mailben megkapja a területi jegyét PDF formátumban, amit ki kell nyomtatni és a horgászatra magával vinni.
A területi horgászjegy CSAK az Érvényes Állami jegyével együtt bemutatva érvényes.
A "horgaszjegy.hu" elraktároz minden itt vásárolt jegyet a tulajdonosa számára, amely később bármikor PDF formátumban újra letölthető.
MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA
Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.
Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Szolgáltató a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér.
A rendelés teljesítése, a horgászjegy elkészítése emberi beavatkozás, feldolgozás nélkül, automatikusan, szoftverrel, a rendelés - és a befizetés - feldolgozását követő néhány pillanat múlva megtörténik.
VÉTELÁR
A jegy vételára mindig a kiválasztott szolgáltatás webes felületén feltüntetett bruttó összeg, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A jegy árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.
TERMÉKLEÍRÁSOK
Területi horgászjegyet csak az a személy vásárolhat, aki rendelkezik állami horgászjeggyel, ami feltételezi hogy az ehhez szükséges ismeretekből előzetesen vizsgát tett. Ezért a jogi környezetből fakadóan, a horgászjegyről külön értelmező leírás biztosítására weboldalunk nem kötelezhető.
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a jegy árán felül általános esetben egyéb díjak a vásárlót nem terhelik.
Ha a vásárló az itt leírt általános kondícióktól eltérő kiszolgálást igényel, úgy arra a Szolgáltató díjmenetesen nem kötelezhető.
GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Horgászjegy - mint szolgáltatás - kapcsán a szolgáltató három féle esetleges hibát véthetne:
1) ha a vásárló a jegyet nem kapja meg (a pdf nem készül el), ekkor kellékszavatosságból a Szolgáltató kell hogy pótolja a jegyet, például külön email formájában kiküldve;
2) termékszavatosság köti, ha a szoftver hibájából nem a vásárló által megadott adatok kerülnének fel a jegyre, ez a jegy is külön email formájában pótolandó;
3) jótállás fogalomköre, ha a kiadott jegy a célra nem használható, a halőr - jogosan - nem ismeri el hitelesnek és hivatalos vizsgálaton bebizonyítható hogy a kiadott jegy nem hiteles.
Ezen hibák elkerülésére Szolgáltató különös gondot fordít.
A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes jogi elveit jelen tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).
RENDELÉSEK LEZÁRÁSA:
2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még a teljesítés előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a titkarsag@horgaszjegy.hu email címen.
2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül a Szolgáltató hibájából nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.
H) RENDELÉSEK LEMONDÁSA ÉS ELÁLLÁS
A rendelés teljesítése, a horgászjegy elkészítése emberi beavatkozás, feldolgozás nélkül, automatikusan, szoftverrel, a rendelés - és a befizetés - feldolgozását követő néhány pillanat múlva megtörténik, így effektív idő nincs a rendelés lemondására a teljesítés előtt. Kérjük vásárlóinkat, ezt vegyék figyelembe.
ELÁLLÁS:
A teljesítés megkezdését (a szolgáltatás igénybe vételét) követő vásárlói-szerződés felmondási igényt hívja a jog "elállás"-nak.
Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
c) olyan nem előre gyártott szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A horgászjegy a vásárló kifejezett kérésére kerül előállításra, a vásárló nevét és adatait tartalmazza, ezért fenti jogszabály alapján a vásárlónak nincs elállási joga, a jegy visszavételére és árának visszafizetésére nincs lehetőség.
I)
a) 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budai Központi Kerületi Bírósága.
Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Telefonszáma: (1) 488-2131
    Fax száma: (1) 488-2186
    Név: Dr. Baranovszky György
    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a vásárlóhoz kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak , és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a a Szolgáltatót (Horgászjegy Kft.) terheli felelősség.
Kellék-/szolgáltatás-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.
b.) Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1012 Budapest Márvány u. 17. 4.em.).
Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a szolgáltatás megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.
2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Horgászjegy Kft, 1012 Budapest Márvány u. 17. 4.em.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben a bogdan.csaba@horgaszjegy.hu címen.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a vásárlás időpontját,
- a szolgáltatás megnevezését, vételárát,
- a hiba leírását,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
J) Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978
Kapcsolódó jogszabályok:
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
- A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.
Z) Záradék
Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai és jogszerűség megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

I. FEJETET 1.sz. melléklete
A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója
1. Kellékszavatosság
- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.
- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Horgászjegy Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)
- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (szolgáltatás) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Milyen esetben minősül a szolgáltatás hibásnak?
A szolgáltatás akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a szolgáltatás gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A szolgáltatás hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a szolgáltatás hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt szolgáltatásra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)
Szolgáltató jelen iratban kijelenti, hogy jogosult a horgászjegy kiállítására, az általa biztosított jegy megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek, a jegy alkalmas a feladatának ellátására (igazolványként), felhasználója valós jogosultságot szerezhet a jegyen feltüntetett kondíciók szerinti horgászatra, és ellenőrzés esetében a halőr a jegyet biztosan hitelesnek ismeri el.
Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2016.01.04-től.