Forgalmazási szerződés:

Amely létrejött egyrészről

Cégszerű megnevezés Horgászjegy Kft.
Székhelye 1124 Budapest, Korompai utca 17.
Adószám 24174981-2-43
Cégjegyzékszám 01-09-208798
Bankszámlaszám K&H 10402991-50526678-48501007
Képviselő neve Bogdán Csaba ügyvezető

mint Szállító – továbbiakban Szállító – és másrészről

Cégszerű megnevezés
Székhelye ,
Adószám
Cégjegyzékszám
Bankszámlaszám
Képviselő neve

mint Forgalmazó – továbbiakban Forgalmazó – között az alulírott helyen és időpontban az alább meghatározott feltételek szerint:

1. Preambulum

(1)
Szerződő felek megállapítják, hogy Szállító a halgazdálkodási vízterületek horgászati célú hasznosítására jogosult személyekkel (halgazdálkodási hasznosítókkal) kötött forgalmazási szerződés alapján jogosult és köteles a horgász területi jegyek online értékesítésére – a forgalmazási szerződéssel érintett vízterületekre vonatkozóan (a vízhasznosító saját jogú értékesítését, valamint nyomdai úton előállított területi jegyeinek értékesítését nem érintve) kizárólagosan.
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a Forgalmazó egyéni vállalkozó vagy jogi személy, aki tevékenységi körébe horgász területi jegy kiskereskedelmi értékesítése is tartozik.
(3)
Szerződő felek megállapítják, hogy a területi jegy értékesítése – a Nemzetgazdasági Minisztérium határozott álláspontja szerint – lényegét tekintve ingatlan bérbeadásnak tekintendő, mert a 2017. január 01. napjától hatályos 2006/112/EK irányelv 31a. cikk (2) bekezdés j.) pontja kifejezetten tartalmazza, hogy az áfa szempontjából ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak minősül különösen az ingatlan egészének vagy részeinek használatához való jogok átengedése vagy átruházása, ideértve az ingatlan részének használatára szóló engedélyt. A területi jegy értékesítését – mint az áfa szempontjából ingatlan bérbeadását – megvalósító szolgáltatásnyújtás az Áfa. tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja szerint mentes az általános forgalmi adó alól, kivéve ha az adóalany (a területi jegy értékesítője) ingatlan bérbeadás körében élt az Áfa. tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével. (lsd. még 2016/87. Adózási kérdés)
(4)
Szállító és Forgalmazó gazdasági tevékenysége körébe tartozik a horgász területi jegy forgalmazása is (TEAOR 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése).
(5)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen okiratba foglalt feltételekkel egymással forgalmazási szerződést kötnek, melynek alapján a Szállító a halgazdálkodási vízterületek horgászati célú hasznosítására jogosult személyekkel kötött szerződés alapján megvásárolt területi horgászjegyet a Forgalmazó részére értékesíti, a Forgalmazó pedig a területi jegyet, annak átvételét követően saját nevében és saját javára kiskereskedelmi forgalomban, közvetlenül a végfelhasználó horgász részére értékesíti.
(6)
Forgalmazási szerződés csak olyan Forgalmazóval köthető, amely átlátható szervezetnek minősül; nem tagja egyéb, a MOHOSZ-szal nem rendezett viszonyú, a MOHOSZ Alapszabály szerinti szövetségi célokkal megegyező, vagy részben megegyező tevékenységet végző, illetve a horgászok és a horgász egyesületek területi-, vagy országos érdekképviseletét és koordinációját is ellátni kívánó szervezetnek; a MOHOSZ, illetve a tagszervezet felé lejárt tartozása, illetve folyamatban lévő peres eljárása nincs; továbbá a horgászturizmus fejlesztése keretében a MOHOSZ által külön meghatározott feltételekkel vállalja a területi jegyek elektronikus értékesítését. A kizáró okokat a Forgalmazóval tagsági jogviszonyban álló személyekre is alkalmazni kell.
(7)
Szerződő felek megállapítják, hogy a területi jegyek forgalmazása a Horgászjegy Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas szoftver – továbbiakban HORINFO szoftver - alkalmazásával történik.

2. A szerződés tárgya

(1)
A szerződés tárgya a Horgászjegy Korlátolt Felelősségű Társaság által forgalmazás céljára megvásárolt, a HORINFO online rendszerben elérhető területi horgászjegyeknek a Forgalmazó útján történő értékesítése offline piaci kiskereskedelem útján a végfelhasználó, horgász részére.
(2)
Forgalmazó a HORINFO rendszerben elérhető valamennyi online területi horgászjegy forgalmazására jogosult, területi korlátozás nélkül.
(3)
Forgalmazó az offline piaci kiskereskedelmi értékesítést saját nevében végzi.
(4)
Szerződő felek megállapítják, hogy a halgazdálkodási jogosult jogszabályban biztosított joga a kezelésében lévő vízterületre kiadandó területi jegyek típusának, tartalmának, horgász végfelhasználói bruttó piaci árának valamint átmeneti területi korlátozásoknak a meghatározása.
(5)
Előbbiekre tekintettel szerződő felek megállapítják, hogy Forgalmazó köteles a területi jegy típusát és jogszabályban rögzített tartalmi elemeit, továbbá végfelhasználói bruttó piaci árát megtartani, azon változtatást nem hajthat végre.

3. A szerződés időbeli és területi hatálya, érvényességi feltétele

(1)
Szerződő felek a forgalmazási szerződést határozatlan időre kötik, mely a felek aláírásával lép hatályba.
(2)
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát a magyarországi vízterületekre kibocsátásra kerülő területi horgász jegyek képezik.

4. A teljesítés

(1)
A Forgalmazó az erre irányuló igény (megrendelés) beérkezését követően, a beérkezés sorrendjében a horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas HORINFO szoftver használatával területi jegyet generál.
(2)
A generált területi jegyet a Szállító értékesíti a Forgalmazó részére, aki a területi jegyet átveszi és a vételárat megfizeti. A Forgalmazó a területi jegyet saját nevében offline piaci kiskereskedelem útján továbbértékesíti a végfelhasználó horgász részére bruttó értékesítési áron.

5. A Szállító jogai és kötelezettségei

(1)
A Szállító köteles a horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas HORINFO szoftver folyamatos – 0 – 24 órás – zavartalan üzemeltetését biztosítani a vis maior eseteket kivéve.
(2)
A halgazdálkodási jog jogosultja kizárólagosan jogosult meghatározni az érintett vízterületen érvényes horgászrendet, a területi jegyek tartalmát, típusát, a jegyekhez kapcsolódó kedvezménykezelést, a kiegészítő jegyeket, a bruttó végfelhasználói értékesítési árat – időszaki azonosító, jogcímcsoport és horgászat módja szerint. A halgazdálkodási jog jogosultja kizárólagosan jogosult továbbá a horgászrend valamint a területi és kiegészítő jegyekhez kapcsolódó feltételrendszer egyoldalú módosítására is. Előbbiekre tekintettel a Szállító nem vállal felelősséget a horgászrend valamint a területi és kiegészítő jegyekhez kapcsolódó feltételrendszer változásából eredő esetleges károkért.
(3)
A Szállító a területi jegyeket érintő átmeneti korlátozásért – különösen tilalmi idő, jegyforgalmazás átmeneti korlátozása - illetve a korlátozás online felületre történő bevezetésének elmulasztásáért semmiféle felelősséget nem vállal.
(4)
Szállító köteles az értékesített területi jegyről számlát kibocsátani és azt a Forgalmazó részére a szerződésszerű teljesítés érdekében, elektronikus úton átadni.
(5)
Szállító köteles a területi jegyek értékesítése érdekében a HORINFO szoftver-rendszert alkalmazni.
(6)
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek betartását folyamatosan biztosítja, a vis maior eseteket kivéve.
(7)
Szállító a területi horgász jegy értékesítése során neki fel nem róható okból bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

6. A Forgalmazó jogai kötelezettségei

(1)
A Forgalmazó köteles a Szállító által a részére online értékesített területi jegyet átvenni és a vételárát a Szállítónak megfizetni. A Forgalmazó köteles a területi jegyet offline kiskereskedelmi értékesítés keretében közvetlenül a horgász végfelhasználó részére értékesíteni.
(2)
Forgalmazó jogosult a HORINFO rendszerben elérhető valamennyi halgazdálkodási vízterületre kiadott területi horgász jegyek offline kiskereskedelmi értékesítésére közvetlenül a horgász végfelhasználó részére. A végfelhasználó felé történő értékesítés számviteli, adójogi szabályainak megtartásáért – különösen nyugtaadási kötelezettség - kizárólag a Forgalmazó felel.
(3)
Forgalmazó területi horgász jegyet csak a székhelyén, valamint a HORINFO rendszerben megjelölt telephelyein, forgalmazási pontjain forgalmazhat. A telephelyi, forgalmazói elérhetőségi és nyitvatartási adatok nyilvánosak és a HORINFO rendszerben feltüntetésre kerülnek.
(4)
A Forgalmazó területi horgászjegy értékesítésére irányuló jogosultsága nem biztosít a számára kizárólagos forgalmazási jogot.
(5)
A Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a halgazdálkodási jog jogosultja jogosult meghatározni az érintett vízterületen érvényes területi jegyeknek a horgász végfelhasználó részére történő értékesítés kiskereskedelmi bruttó piaci árát. Forgalmazó kijelenti, tudomása van arról, hogy a halgazdálkodási jog jogosultja által meghatározott bruttó fogyasztói árat nem változtathatja meg, a forgalmazás során attól nem térhet el. A Forgalmazó a díjmentesség vagy kedvezmény feltételeinek megállapításáért – ellenőrzéséért - felelősséggel tartozik, így ha olyan személynek ad el díjmentesen vagy kedvezménnyel területi horgászjegyet, aki nem felel meg a díjmentesség vagy díjkedvezmény feltételeinek, a meg nem fizetett díj összegéért felel.
(6)
Forgalmazó a területi jegy továbbértékesítése során köteles a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megtartására, különös tekintettel a területi jegy vásárlás alanyi és tárgyi előfeltételeinek ellenőrzésére. A Forgalmazó a területi horgászjegy forgalmazása esetén minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy az igénylő azonosító okmányaiban szereplő adatok és az igénylő által megadott adatok megegyeznek.
(7)
Forgalmazó a területi jegy értékesítése érdekében köteles a horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas HORINFO szoftver alkalmazására, az alkalmazáshoz elengedhetetlen informatikai, technikai háttér (hardver) fenntartására (1. számú melléklet), folyamatos üzemképes állapotának biztosítására és annak alkalmazására képes humánerőforrás biztosítására.
(8)
A Szállító a szerződés aláírásával egyidejűleg a Forgalmazó rendelkezésére bocsátja a HORINFO szoftver használatára vonatozó útmutatót és a HORINFO programba való belépéshez, valamint a forgalmazói ellenőrzéshez szükséges azonosítókat és jelszavakat.
(9)
A Forgalmazó köteles a HORINFO rendszerben rögzítendő adatokat a felhasználói jelszavak és azonosítók kézhezvételének napjától kezdve naprakészen vezetni. A Forgalmazó a HORINFO szoftver használatát csak külső, előre nem látható elháríthatatlan ok bekövetkezte esetén mellőzheti. Jelen szerződés tekintetében ilyen eseménynek számít különösen az internet szolgáltatás Forgalmazónak fel nem róható okból történő szünetelése, vagy a program más, a Forgalmazónak fel nem róható okból történő, interneten való elérhetetlensége. A HORINFO szoftver használatával kapcsolatos, a Forgalmazó által észlelt, vagy az adat rögzítés során előidézett hibákat a Forgalmazó haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül köteles a Megbízó által megadott e-mail címre elektronikus úton jelezni.
(10)
A Forgalmazó nem jogosult a halgazdálkodási vízterületre kiadott területi horgász jegyek értékesítésére alforgalmazási, bizományosi vagy egyéb, nem kiskereskedelmi, nem a végfelhasználó horgász részére történő értékesítésére.
(11)
A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek betartását folyamatosan biztosítja.
(12)
A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és infrastrukturális feltételeket folyamatosan biztosítja.

7. A vételár megfizetése

(1)
A területi horgász jegy bruttó vételára a Szállító által a HORINFO rendszerben közölt – a Forgalmazó értékesítési jogosultsága körébe tartozó - területi jegyek bruttó végfelhasználói értékesítési árának 95% - a. A bruttó vételár és a Szállító által meghatározott bruttó végfelhasználói értékesítési ár között a különbség nem lehet több mint bruttó 600 (Hatszáz) HUF. A Szállító az elszámolásaiban ezt az elvet folyamatosan érvényesíteni köteles.
(2)
A Forgalmazó garantálja, hogy a végfelhasználó (horgász) részére csak a Szállító által a HORINFO rendszerben megjelölt bruttó végfelhasználói értékesítési áron kerülhet területi horgász jegy értékesítésre.
(3)
A Forgalmazó köteles a HORINFO szoftver alkalmazásával generált területi jegy ellenértékét a Szállító részére a számlán biztosított határidőben átutalás útján megfizetni – kivéve ha a generált területi jegy érvénytelenítésre került.
(4)
A területi jegy érvénytelenítésének részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza, mely eljárásrendet felek jelen szerződés aláírásával akaratukkal egyezően elfogadnak.
(5)
A HORINFO szoftver alkalmazásával generált, de utólagosan érvénytelenített jegy sorszáma a nyilvántartásban és a számlán, mint sztornózott tétel szerepel.
(6)
Szállító a Forgalmazó által generált területi jegyek nyilvántartását 0 – 24 órában a HORINFÓ rendszerben online felületen biztosítja, mely nyilvántartást a Forgalmazó jogosult folyamatosan ellenőrizni és monitorozni, jogosult a nyilvántartott adatokkal kapcsolatosan kifogást emelni. Amennyiben a Forgalmazó az alábbiakban részletezett elszámolási periódus alatt a nyilvántartással összefüggésben kifogást nem emel, úgy azt elfogadottnak, egyúttal teljesítésigazolásnak kell tekinteni.
(7)
A Forgalmazó köteles a generált területi jegy ellenértékét a Szállító részére megfizetni.
(8)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a területi jegyek pénzügyi elszámolása az alábbiak szerint történik azzal, hogy a pénzügyi teljesítés módja minden esetben átutalás.
(9)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti teljesítésük és pénzügyi elszámolásuk minden esetben a Forgalmazó által előzetesen teljesített előleg terhére történik. Erre tekintettel a Forgalmazó köteles a szerződés 2. számú mellékletében írt összegű előleget a Szállító részére banki átutalás útján megfizetni. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szállító kizárólag a Forgalmazó (és nem 3. személy) részéről, előleg jogcímén, banki átutalás útján érkező teljesítést fogad el a területi jegy vételárának előlegeként. E körben a 3. személy részéről érkező teljesítések valamint a közvetlen banki pénztári befizetések, mint téves utalások a befizető részére visszafizetésre kerülnek, előlegként jóváírásra nem kerülnek.
(10)
Szállító a számláján jóváírt előleg összegéről 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, melyet elektronikus úton a Forgalmazó részre megküld.
(11)
Szállító a Forgalmazó által teljesített előleg összeget a HORINFO rendszerben is rögzíti, annak egyenlegét folyamatosan vezeti és a Forgalmazó részére hozzáférhetővé és ellenőrizhetővé teszi (monitorozást biztosítja).
(12)
A Forgalmazó nem jogosult a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott előleg összegénél kisebb összegű előleg teljesítésére. A 2. számú mellékletben meghatározott előleg-limitet el nem érő teljesítést a Forgalmazó – szerződésszegésre hivatkozással - a Forgalmazó részére visszautalja.
(13)
A Forgalmazó jogosult a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott előleg összegénél magasabb összegű előleget rendelkezésre tartani.
(14)
A Forgalmazó köteles a HORINFO rendszer alapján egyenlegének monitorizálására annak érdekében, hogy a folyamatos forgalmazáshoz szükséges előleg a rendelkezésére álljon. Amennyiben a Forgalmazó által forgalmazott területi jegy ellenértéke a rendelkezésre álló előleg összegét eléri, úgy Szállító a Forgalmazó forgalmazási jogát – egyidejű tájékoztatás elektronikus megküldése mellett - a HORINFO rendszerben további – minimum a 2. számú mellékletben meghatározott összegű – előleg teljesítéséig felfüggeszti.
(15)
Előleg elszámolási periódusok:
(a)
1. elszámolási periódus
a Szállító a generált területi jegy ellenértékét tartalmazó tételes végszámlát állít ki a rendelkezésre álló előlegösszeg 100 % mértékének elérésekor (vagy amennyiben a maradványösszeg a területi jegyárakra tekintettel már 1 db területi jegy vásárlására sem elegendő), mely végszámlán feltüntetésre kerül az előlegszámla sorszáma, melynek alapján a végszámla összegébe beszámításra kerül az előleg összege
(b)
2. elszámolási periódus
a Szállító a generált területi jegy ellenértékét tartalmazó tételes végszámlát állít ki minden hónap 15. napján a hónap 1-14 naptári napjain generált területi jegy ellenértékről, akkor is, ha a Forgalmazó a rendelkezésre álló előlegösszeg 100 % mértékét azideig nem érte el, mely végszámlán feltüntetésre kerül az előlegszámla sorszáma, melynek alapján a végszámla összegébe beszámításra kerül az előleg összege
(c)
3. elszámolási periódus
a Szállító a generált területi jegy ellenértékét tartalmazó tételes végszámlát állít ki minden hónap 1. napján az előző hónap 15-31 naptári napjain generált területi jegy ellenértékről, akkor is, ha a Forgalmazó a rendelkezésre álló előlegösszeg 100 % mértékét azideig nem érte el, mely végszámlán feltüntetésre kerül az előlegszámla sorszáma, melynek alapján a végszámla összegébe beszámításra kerül az előleg összege.
(16)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Forgalmazó a területi jegyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítése során nem jogosult a Szállítóval szemben bármely jogcímen fennálló egynemű és lejárt követelését beszámítani.
(17)
A területi jegy bruttó végfelhasználói értékesítési ára valamint a Szállító részére fizetendő vételár közötti árrés a Forgalmazó haszna, amely fedez minden értékesítéssel kapcsolatos közvetlen és közvetett költséget, a Szállító semmiféle jogcímen díjfizetésre, költségtérítésre nem köteles a Forgalmazó részére.
(18)
Jelen szerződés 7. fejezet (15) bekezdés (a)-(b)-(c) pontja szerinti elszámolások esetében keletkező előlegmaradványok további értékesítésre annak összegéig felhasználhatóak, illetve további előleg befizetése esetében kummulálódnak. Felek rögzítik, hogy minden naptári év december 15. és 20. napja között az előlegmaradványokkal egymással elszámolnak, és a maradványösszeget Szállító visszautalja a Forgalmazó számára.

8. Biztosítékok

(1)
A Horgászjegy Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szállító és a Forgalmazó a szerződés 2. számú számú mellékletében írt mértékben előleg összeget határoznak meg, mely a Forgalmazó által a jövőben (periódusonként) a HORINFO rendszeren keresztül forgalmazásra kerülő területi jegyek Szállító részére fizetendő ellenértéként kerül a végszámlában elszámolásra.
(2)
A Szállító az általa elvégzett rendszer-monitorozás és kintlévőség nyilvántartás adatai alapján elektronikus úton végszámlát küld a Forgalmazó részére, amennyiben a Szállító nyilvántartása szerinti az értékesítési volumen eléri a rendelkezésre álló előleg 100 % - t (1. elszámolási periódus).
(3)
Amennyiben az értékesítési volumen eléri a rendelkezésre álló előleg 100 % - t a Szállító egyoldalúan jogosult a Forgalmazó forgalmazási jogának felfüggesztésére további – minimum a 2. számú mellékletben meghatározott összegű – előleg teljesítéséig,
(4)
Amennyiben Forgalmazó forgalmazási joga 60 napot meghaladóan felfüggesztésre kerül, úgy a Szállító jogosult a jelen szerződést 6. fejezet (12) bekezdésére hivatkozással azonnali hatállyal felmondani.
(5)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító felé fennálló fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén Forgalmazó köteles a késedelembe esés napjától a teljesítésig a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamat 8,00 % - kal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

9. A szerződés megszűnése

(1)
A jelen forgalmazói szerződés megszűnik a Szállító vagy a Forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén.

10. A szerződése megszüntetése

(1)
A jelen forgalmazási szerződés megszüntethető:
(a)
közös megegyezéssel
(b)
felmondással
(c)
szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással.
(2)
Felek a szerződést közös megegyezéssel, a jövőre néző hatállyal írásban megszüntethetik.
(3)
Bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal a jövőre néző hatállyal megszüntetni. Ez esetben a felmondási idő 30 nap, mely felmondás a hónap utolsó napjára gyakorolható.
(4)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegés esetén a jelen szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, a másik félhez címzett írásbeli, indokolt nyilatkozattal megszüntethető. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződés felmondását megelőzően írásban – 15 napos határidő biztosításával - felhívni a másik felet a szerződésszegő magatartás abbahagyására illetve a mulasztás teljesítésére. Felmondásra csak a felszólítás megküldését követően, a biztosított határidő eredménytelen elteltét követően kerülhet sor.
(5)
A Szállító előzetes írásbeli felszólítás mellőzésével jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben
(a)
a Forgalmazó a területi jegy továbbértékesítése során megszegi a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet vonatkozó rendelkezéseit
(d)
a Forgalmazó forgalmazási joga 60 napot meghaladóan felfüggesztésre kerül
(e)
a Forgalmazó nem biztosítja a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális valamint a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételeket
(f)
Forgalmazóval vagy Forgalmazó tagjával szemben beálló kizáró ok (lsd. 1.(6) pont)
(g)
Forgalmazó a szerződéses vállalásokat ismétlődően és bizonyíthatóan nem teljesíti
(h)
a Forgalmazó szerződésszegésének súlya olyan mértékű, hogy vele a további együttműködés lehetetlen.
(6)
A jelen szerződés megszűnése illetve megszüntetése esetén a felek egymással kötelesek egyidejűleg – de legkésőbb 15 napon belül – elszámolni egymással.

11. A szerződés módosítása

(1)
Szerződő felek jogosultak a 3. számú mellékletben rögzített elektronikus kézbesítési címet egyoldalúan módosítani.
(2)
A Szállító jogosult a jelen forgalmazási szerződés egyoldalú módosítására ha azt jogszabályváltozás teszi szükségessé. A módosításról köteles a Forgalmazót írásban értesíteni.
(3)
A jelen forgalmazási szerződést felek – a fentiekben felsoroltak kivételével - kizárólag közös megegyezéssel, írásban jogosultak módosítani.

12. Záró rendelkezések

(1)
Felek kötelesek az adatvédelmi szabályok betartására, a szerződés teljesítése során a birtokukba jutott információkat bizalmasan kezelik.
(2)
Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataik megtételét írásbeli formához kötik, mely nyilatkozatok közlésének módja a küldés és fogadás rekonstruálására alkalmas elektronikus mód azzal, hogy kizárólag a szerződés 3. mellékletében írt elektronikus kézbesítési címre történő közlést tekintik érvényesnek.
(3)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alábbi tárgykörökben az elektronikus küldésen kívül írásbeli jognyilatkozataikat ajánlott / ajánlott tértivevényes módon vagy az átvételt igazoló személyes átvétel útján is kötelesek közölni:
(a) felmondás
(b) rendkívüli felmondás
(4)
Ezen esetekben joghatás kizárólag a postai úton vagy igazolt személyes átvétellel történő közléshez tapad.
(5)
Felek a jelen szerződésben írásbeliséghez kötött közléseket a jelen szerződésben azonosításukhoz használt címekre kötelesek egymásnak megküldeni. Felek a címváltozást egymással haladéktalanul, írásban kötelesek közölni. A közlésig a legutóbbi, szerződésben megadott, vagy közölt cím tekintendő érvényesnek – a késedelmes vagy elmulasztott bejelentésből fakadó károkat a késedelmes bejelentést tevő, vagy a bejelentést elmulasztó fél viseli.
(6)
A küldemény átvétele szabályos, amennyiben azt a Címzett hivatalos helyiségében tartózkodó törvényes képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja veszi át.
(7)
A szerződésben rögzített, illetve a címváltozásról szóló tájékoztatásban megadott postai címre szabályosan megküldött írásbeli közlés a fogadó félnek felróható okból történő át nem vétele („nem kereste”, „”ismeretlen”, „elköltözött” stb.) esetén a küldemény szabályosan kézbesítettnek minősül a megküldését követő 3. munkanapon.
(8)
Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
(9)
Felek a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést elsősorban egymás között egyeztetéssel, békés úton, megállapodással rendezik, a fennmaradó kérdéseket írásban rögzítik. Az egyeztetések eredménytelensége esetén e szerződésből keletkező jogvitájuk elbírálására – a pertárgy értékétől függően – a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
(10)
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi - és eljárásjog rendelkezései, így különösen a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit irányadónak.
(11)
Jogi személy szerződő fél kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett / nyilvántartott gazdasági társaság / szervezet, amely ellen a szerződés aláírásakor jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás nincs folyamatban.
(12)
Szerződést jegyző személyek egybehangzóan kijelentik, hogy képviseleti és cégjegyzési joguk önálló és korlátlan, jelen szerződésben foglalt megállapodás megkötéséhez esetlegesen szükséges felhatalmazással rendelkeznek, harmadik személy(ek)nek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a részükről megakadályozná vagy bármilyen módon korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
(13)
Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik.
(14)
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyező dokumentumot, 4 eredeti példányban jóváhagyólag cégszerűen aláírták.