Forgalmazási szerződés:

Amely létrejött egyrészről

Cégszerű megnevezés
Székhelye ,
Adószám
Cégjegyzékszám
Bankszámlaszám
Képviselő neve

mint Szállító – továbbiakban Szállító – és másrészről

Cégszerű megnevezés Horgászjegy Kft.
Székhelye 1124 Budapest, Korompai utca 17.
Adószám 24174981-2-43
Cégjegyzékszám 01-09-208798
Bankszámlaszám K&H 10402991-50526678-48501007
Képviselő neve Bogdán Csaba ügyvezető

mint Forgalmazó – továbbiakban Forgalmazó – között az alulírott helyen és időpontban az alább meghatározott feltételek szerint:

1. Preambulum

(1)
Szerződő felek megállapítják, hogy Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett és víztérkóddal jelölt halgazdálkodási vízterület(ek) horgászati célú hasznosítására jogosult személy (halgazdálkodási hasznosító).
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a Szállító és a Forgalmazó gazdasági tevékenysége körébe tartozik a horgász területi jegy forgalmazása (TEAOR 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése).
(3)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen okiratba foglalt feltételekkel egymással forgalmazási szerződést kötnek, melynek alapján a Szállító a hasznosításába tartozó vízterület(ek)re kiadandó területi horgászjegyet a Forgalmazó részére értékesíti, a Forgalmazó pedig a területi jegyet, annak átvételét követően saját nevében és saját javára értékesíti.
(4)
Szerződő felek megállapítják, hogy a területi jegyek forgalmazása a Horgászjegy Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas szoftver – továbbiakban HORINFO szoftver - alkalmazásával történik.
(5)
Szerződő felek megállapítják, hogy a területi jegy értékesítése – a Nemzetgazdasági Minisztérium határozott álláspontja szerint – lényegét tekintve ingatlan bérbeadásnak tekintendő, mert a 2017. január 01. napjától hatályos 2006/112/EK irányelv 31a. cikk (2) bekezdés j.) pontja kifejezetten tartalmazza, hogy az áfa szempontjából ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak minősül különösen az ingatlan egészének vagy részeinek használatához való jogok átengedése vagy átruházása, ideértve az ingatlan részének használatára szóló engedélyt. A területi jegy értékesítését – mint az áfa szempontjából ingatlan bérbeadását – megvalósító szolgáltatásnyújtás az Áfa. tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja szerint mentes az általános forgalmi adó alól, kivéve ha az adóalany (a területi jegy értékesítője) ingatlan bérbeadás körében élt az Áfa. tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével. (lsd. még 2016/87. Adózási kérdés)

2. A szerződés tárgya

(1)
Szerződő felek megállapítják, hogy Szállító kizárólagos jogosultja az 1. számú mellékletben felsorolt halgazdálkodási vízterületekre érvényes, a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt típusú területi jegy kiadására a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben írt tartalmi követelmények megtartásával.
(2)
Szerződő felek megállapítják, hogy a Szállító, mint halgazdálkodási jogosult jogszabályban biztosított joga a kezelésében lévő vízterületre kiadandó területi jegyek típusának és végfelhasználói (horgász) bruttó piaci árának meghatározása.
(3)
Előbbiekre tekintettel szerződő felek megállapítják, hogy Forgalmazó köteles a területi jegy típusát és jogszabályban rögzített tartalmi elemeit megtartani, azon változtatást nem hajthat végre.
(4)
Szerződő felek megállapítják, hogy a Szállító által a Forgalmazó részére online értékesített jegyet a Forgalmazó online piaci kereskedelem útján értékesíti a saját nevében közvetlenül a végfelhasználó (horgász) részére vagy alforgalmazó részére, utóbbinak azzal a megkötéssel, hogy a területi jegyet az alforgalmazó offline piaci kiskereskedelem útján, saját nevében kizárólagosan a végfelhasználó (horgász) részére értékesítheti.

3. A szerződés időbeli és területi hatálya, érvényességi feltétele

(1)
Szerződő felek a forgalmazási szerződést határozatlan időre kötik 2018. január 01. napjától kezdődő hatállyal.
(2)
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát a magyarországi vízterületekre kibocsátásra kerülő területi jegyek képezik, melyek online forgalmazása azonban területi korlátozás nélkül történhet.
(3)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés érvényességi feltétele a Magyar Országos Horgász Szövetség és Szállító közötti érvényes szerződés, mely a Szállítót az állami horgász jegy értékesítésére megbízza. Ezen tény fennállásáról a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében köteles nyilatkozni.

4. A teljesítés

(1)
A Forgalmazó az erre irányuló igény (megrendelés) beérkezését követően, a beérkezés sorrendjében a horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas HORINFO szoftver használatával területi jegyet generál.
(2)
A generált területi jegyet a Szállító értékesíti a Forgalmazó részére, aki a területi jegyet átveszi és a vételárat megfizeti. A Forgalmazó a területi jegyet saját nevében piaci kereskedelem útján továbbértékesíti.

5. A Szállító jogai és kötelezettségei

(1)
A Szállító, mint a halgazdálkodási jog jogosultja jogosult meghatározni az érintett vízterületen érvényes horgászrendet, a területi jegyek tartalmát, típusát, a jegyekhez kapcsolódó kedvezménykezelést, a kiegészítő jegyeket – időszaki azonosító, jogcímcsoport és horgászat módja szerint (2018. január 01. napjától érvényes területi jegyek 2. számú melléklet). A Szállító, mint a halgazdálkodási jog jogosultja jogosult a horgászrend valamint a területi és kiegészítő jegyekhez kapcsolódó feltételrendszer egyoldalú módosítására.
(2)
A Szállító, mint a halgazdálkodási jog jogosultja jogosult a generált területi jegyek nyilvántartását 0 – 24 órában online felületen ellenőrizni és monitorozni.
(3)
A Szállító jogosult a Forgalmazó által elkészített és a Szállító részére a következő hónap 10. napjáig elektronikus úton megküldött havi elszámolásra a hónap 15. napjáig – amennyiben az munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig - elektronikus úton észrevételt tenni. Amennyiben Szállító az itt írt határidőben észrevételt nem tesz, úgy az elszámolás elfogadottnak – teljesítésigazolásnak – minősül.
(4)
Szállító a teljesítésigazolás alapján köteles az előző hónapban értékesített területi jegyekről a saját számviteli rendszerében számlát kibocsátani és azt a Forgalmazó részére a szerződésszerű teljesítés érdekében, az elszámolással érintett hónapot követő hónap 15. napjáig – amennyiben az munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig - megfelelő időben elektronikus úton, az eredeti példányt postai úton átadni. A Szállító késedelme a Forgalmazó fizetési késedelmét kizárja.
(5)
Szállító köteles a területi jegyek online értékesítése érdekében a HORINFO szoftver-rendszert alkalmazni. Köteles továbbá az alkalmazáshoz elengedhetetlen informatikai, technikai háttér (hardver) fenntartására (6. számú melléklet), folyamatos üzemképes állapotának biztosítására és annak alkalmazására képes humánerőforrás biztosítására.
(6)
Forgalmazó a szerződés aláírásával egyidejűleg a Szállító rendelkezésére bocsátja a HORINFO szoftver használatára vonatozó útmutatót és a HORINFO programba való belépéshez, valamint a Szállítói (halgazdálkodási hasznosítói) ellenőrzéshez szükséges azonosítókat és jelszavakat.
(7)
A Szállító köteles a szoftver felületére feltöltött területi jegyek adattartalmában bekövetkező bármilyen változást – különösen a jegyár, területi illetékesség tekintetében - a Forgalmazó által üzemeltetett HORINFO szoftverben egyidejűleg átvezetni – a módosítás átvezetésének elmulasztásáért a Forgalmazó, úgyis mint a HORINFO szoftver üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal. A Forgalmazó a jegyek kezeléséhez szükséges belépési kódokat a HORINFO szoftverbe történő belépéshez biztosítja.
(8)
A Szállító köteles a területi jegyeket érintő átmeneti korlátozást – különösen tilalmi idő, jegyforgalmazás átmeneti korlátozása - az online felületen rögzíteni – a korlátozásért illetve a korlátozás átvezetésének elmulasztásáért a Forgalmazó, úgyis mint a HORINFO szoftver üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal.
(9)
A Szállító köteles a hasznosításában álló vízterületet horgászrendjét, az abban bekövetkező ideiglenes vagy végleges változásokat az online felületen rögzíteni – horgászrend tartalmáért valamint az azt érintő a módosítás átvezetésének elmulasztásáért a Forgalmazó, úgyis mint a HORINFO szoftver üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal.

6. A Forgalmazó jogai kötelezettségei

(1)
Forgalmazó jogosult az online területi jegyek kizárólagos forgalmazására, mely kizárólagosság nem érinti a Szállító jogát a területi jegy átruházására közvetlenül a végfelhasználó (horgász) részére.
(2)
A Forgalmazó köteles a területi jegyet átvenni és a vételárát a Szállítónak megfizetni.
(3)
A Forgalmazó köteles a generált területi jegy nyilvántartására és a Szállító által történő ellenőrzés valamint monitorozás biztosítására.
(4)
A Forgalmazó köteles havonta egy alkalommal, a hónap 10. napjáig – amennyiben az munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapig - a generált területi jegyekről elszámolást készíteni és azt a Szállítónak elektronikus formában, a Szállító által a jelen szerződés 3. számú mellékletében írt kézbesítési e-mail címre megküldeni.
(5)
Forgalmazó köteles a horgászatra jogosító területi engedélyek elektronikus (online) és elektronikus kereskedelmen kívüli (offline) értékesítésére és az értékesített engedélyek nyilvántartására alkalmas HORINFO szoftver folyamatos – 0 – 24 órás – zavartalan üzemeltetését biztosítani a vis maior eseteket kivéve.
(6)
Forgalmazó a területi jegy továbbértékesítése során köteles a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megtartására és ezen kötelezettség alforgalmazók részére történő előírására és betartatására.
(7)
Forgalmazó a területi horgász jegy értékesítése során neki fel nem róható okból bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

7. A vételár megfizetése

(1)
A területi horgász jegy bruttó vételára a Szállító által a 2. számú mellékletben közölt területi jegyek bruttó végfelhasználói értékesítési árának 90,00 % - a. A bruttó vételár és a Szállító által meghatározott bruttó végfelhasználói értékesítési ár között a különbség nem lehet több mint bruttó 1.500 (Egyezerötszáz) HUF. A Forgalmazó az elszámolásaiban ezt az elvet folyamatosan érvényesíteni köteles.
(2)
A Forgalmazó garantálja, hogy a végfelhasználó (horgász) részére csak a Szállító által a 2. számú mellékletben megjelölt bruttó végfelhasználói értékesítési áron kerülhet területi horgász jegy értékesítésre.
(3)
A Szállító jelen szerződés 4. számú mellékletében nyilatkozik, hogy a területi jegy értékesítését – mint áfa szempontjából ingatlan bérbeadását – megvalósító szolgáltatásnyújtást az Áfa. tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja vagy az Áfa. tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint végzi. A Szállító a nyilatkozatban írt körülmények változását köteles a Forgalmazó részére bejelenteni.
(4)
A Forgalmazó köteles a HORINFO szoftver alkalmazásával generált területi jegy ellenértékét a Szállító részére a számlán biztosított határidőben átutalás útján megfizetni – kivéve ha a generált területi jegy érvénytelenítésre került.
(5)
A területi jegy érvénytelenítésének részletes szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza, mely eljárásrendet felek jelen szerződés aláírásával akaratukkal egyezően elfogadnak.
(6)
A HORINFO szoftver alkalmazásával generált, de utólagosan érvénytelenített jegy sorszáma a nyilvántartásban és a számlán, mint sztornózott tétel szerepel.
(7)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Forgalmazó a területi jegyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítése során jogosult a Szállítóval szemben bármely jogcímen fennálló egynemű és lejárt követelését beszámítani.

8. Biztosítékok

(1)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító felé fennálló fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén Forgalmazó köteles a késedelembe esés napjától a teljesítésig a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamat 8,00 % -kal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

9. A szerződés megszűnése

(1)
A jelen forgalmazási szerződés megszűnik, amennyiben megszűnik a Szállító horgászati célú hasznosítására joga a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett és víztérkóddal jelölt valamennyi vízterületeken.
(2)
A jelen forgalmazási szerződés megszűnik, amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Szállító közötti, állami horgász jegy értékesítésére vonatkozó szerződés.
(3)
Megszűnik a jelen forgalmazási szerződés a Szállító vagy a Forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén.

10. A szerződése megszüntetése

(1)
A jelen forgalmazási szerződés megszüntethető:
(a)
közös megegyezéssel
(b)
felmondással
(c)
szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással.
(2)
Felek a szerződést közös megegyezéssel, a jövőre néző hatállyal írásban megszüntethetik.
(3)
Bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal a jövőre néző hatállyal megszüntetni. Ez esetben a felmondási idő 90 nap, mely felmondás a hónap utolsó napjára gyakorolható.
(4)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegés esetén a jelen szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, a másik félhez címzett írásbeli, indokolt nyilatkozattal megszüntethető. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződés felmondását megelőzően írásban – 15 napos határidő biztosításával - felhívni a másik felet a szerződésszegő magatartás abbahagyására illetve a mulasztás teljesítésére. Felmondásra csak a felszólítás megküldését követően, a biztosított határidő eredménytelen elteltét követően kerülhet sor.

11. A szerződés módosítása

(1)
A Szállító jogosult egyoldalúan módosítani:
(a)
az 1. számú mellékletben megnevezett vízterületeket
(b)
a 2. számú mellékletben felsorolt területi jegyek típusát és bruttó (végfelhasználói) értékesítési árát
(c)
a 3. számú mellékletben meghatározott elérhetőségeket (különösen elektronikus kézbesítési címet)
(d)
a 4. számú mellékletbe foglalt áfa-nyilatkozatot
(2)
A Forgalmazó jogosult egyoldalúan módosítani:
(a)
a 3. számú mellékletben meghatározott elérhetőségeket (különösen elektronikus kézbesítési címet)
(3)
A jelen forgalmazási szerződést felek – a fentiekben felsoroltak kivételével - kizárólag közös megegyezéssel, írásban jogosultak módosítani azzal, hogy a módosítással nem érintett részek (feltételek) változatlan tartalommal fennmaradnak.

12. Záró rendelkezések

(1)
Felek kötelesek az adatvédelmi szabályok betartására, a szerződés teljesítése során a birtokukba jutott információkat bizalmasan kezelik.
(2)
Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataik megtételét írásbeli formához kötik, mely nyilatkozatok közlésének módja a küldés és fogadás rekonstruálására alkalmas elektronikus mód azzal, hogy kizárólag a szerződés 3. mellékletében írt elektronikus kézbesítési címre történő közlést tekintik érvényesnek.
(3)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alábbi tárgykörökben az elektronikus küldésen kívül írásbeli jognyilatkozataikat ajánlott / ajánlott tértivevényes módon vagy az átvételt igazoló személyes átvétel útján is kötelesek közölni:
(e)
fizetési felszólítás
(f)
beszámítás
(g)
felmondás
(h)
rendkívüli felmondás
(4)
Ezen esetekben joghatás kizárólag a postai úton vagy igazolt személyes átvétellel történő közléshez tapad.
(5)
Felek a jelen szerződésben írásbeliséghez kötött közléseket a jelen szerződésben azonosításukhoz használt címekre kötelesek egymásnak megküldeni. Felek a címváltozást egymással haladéktalanul, írásban kötelesek közölni. A közlésig a legutóbbi, szerződésben megadott, vagy közölt cím tekintendő érvényesnek – a késedelmes vagy elmulasztott bejelentésből fakadó károkat a késedelmes bejelentést tevő, vagy a bejelentést elmulasztó fél viseli.
(6)
A küldemény átvétele szabályos, amennyiben azt a Címzett hivatalos helyiségében tartózkodó törvényes képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja veszi át.
(7)
A szerződésben rögzített, illetve a címváltozásról szóló tájékoztatásban megadott postai címre szabályosan megküldött írásbeli közlés a fogadó félnek felróható okból történő át nem vétele („nem kereste”, „”ismeretlen”, „elköltözött” stb.) esetén a küldemény szabályosan kézbesítettnek minősül a megküldését követő 3. munkanapon.
(8)
Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
(9)
Felek a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést elsősorban egymás között egyeztetéssel, békés úton, megállapodással rendezik, a fennmaradó kérdéseket írásban rögzítik. Az egyeztetések eredménytelensége esetén e szerződésből keletkező jogvitájuk elbírálására – a pertárgy értékétől függően – a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
(10)
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi - és eljárásjog rendelkezései, így különösen a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit irányadónak.
(11)
Jogi személy szerződő fél kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett / nyilvántartott gazdasági társaság / szervezet, amely ellen a szerződés aláírásakor jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás nincs folyamatban.
(12)
Szerződést jegyző személyek egybehangzóan kijelentik, hogy képviseleti és cégjegyzési joguk önálló és korlátlan, jelen szerződésben foglalt megállapodás megkötéséhez esetlegesen szükséges felhatalmazással rendelkeznek, harmadik személy(ek)nek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a részükről megakadályozná vagy bármilyen módon korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
(13)
Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik.
(14)
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyező dokumentumot, 4 eredeti példányban jóváhagyólag cégszerűen aláírták.